اسامی داوران به تفکیک گروه‌های پژوهشی

گروه الکترونیک و تلفیق سامانه‌های اویونیک
نام و نام خانوادگی رشته تخصصی سمت
دکتر وحید غفاری‌نیا الکترونیک – تلفیق سامانه‌ها سرپرست پژوهشکده – هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر شهاب الدین رحمانیان الکترونیک هیئت علمی پژوهشکده اویونیک
دکتر احسان ادیب الکترونیک – مبدل‌های DC-DC هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
گروه سامانه‌های کنترل، هدایت، پرواز تجمعی، کنترل و پایدارسازی
نام و نام خانوادگی رشته تخصصی سمت
دکتر ایمان ایزدی کنترل و پایدارسازی – تحمل‌پذیری خطا هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مجدالدین نجفی کنترل و پایدارسازی – پرواز تجمعی هیئت علمی پژوهشکده اویونیک
گروه سامانه‌های مخابراتی، رادار، سازگاری الکترومغناطیس
نام و نام خانوادگی رشته تخصصی سمت
دکتر محسن مداح علی مخابرات (میدان) – طراحی آنتن هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر ذاکرحسین فیروزه مخابرات (میدان) – سازگاری الکترومغناطیس هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمد صادق فاضل مخابرات (سیستم) – سامانه‌های اویونیک هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر احسان یزدیان مخابرات (سیستم) – سامانه‌های مخابراتی هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر هادی علی اکبریان مخابرات – طراحی آنتن هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر عباسعلی حیدری مخابرات (میدان و موج) – طراحی آنتن هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه یزد